އ.ދ.ގެ ޖެނީވާ އޮފީހާއި ޖެނީވާގައި ހުންނަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިމީ މިޝަން

PERMANENT MISSION OF THE REPUBLIC OF MALDIVES TO THE UNITED NATIONS OFFICE AND OTHER INTERNATIONAL ORGANISATIONS AT GENEVA

Appeal for information to all Maldivians in Italy, Turkey and Switzerland

The Permanent Mission of the Republic of Maldives to United Nations and other International Organizations in Geneva, would like to appeal to all Maldivian citizens currently in Italy, Turkey, Switzerland to share their contact information with the Permanent Mission of the Republic of Maldives in Geneva as soon as possible. The information can be sent to info@maldivesmission.ch. The Permanent Mission of the Republic of Maldives to United Nations and other International Organizations in Geneva, would like to reassure that all the details shared will be kept confidential.